ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

www.torjakevi.hu

Hatályba lépés ideje: 2019.01.01.

Bevezetés:

Legyen kedves gondosan elolvasni Általános szerződési feltételeinket, hiszen Ön vásárlása leadásával elfogadja Cégünk Általános szerződési feltételeit!

Amennyiben webshopunk használatával, a vásárlás folyamatával, termékeinkkel vagy Általános szerződési feltételeinkkel kapcsolatos kérdése van, felveheti Cégünkkel a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:

Cégünk adatai:

Cég neve: Balláné Torják Éva e.v.

Székhelye: 3070 Bátonyterenye Vörösmarty út 27/b

Postacíme: 3070 Bátonyterenye Vörösmarty út 27/b

Adószáma: 56808320-1-32

Nyilvántartási szám: 55496050

Statisztikai számjel: 56808320-9609-231-12

Nyilvántartásba vevő hatóság neve: Nemzeti Adó-és Vámhivatal

Cég bankszámlaszáma: 11741055-21444326

Képviselő neve: Balláné Torják Éva e.v.

Honlap címe: www.torjakevi.hu

E-mail cím: torjak.eva@gmail.com

Telefonszám: +36 30/6767-139

Tárhelyszolgáltató adatai: 3in1 Hosting Bt 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány út 1. fsz.1.

Fogalmak:

Felek: Eladó és Vásárló/Vállalkozás együttesen

Vásárló: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró nagykorú, 18. életévét betöltött természetes személy

Vásárlói szerződés: szerződés, melynek egyik alanya Vásárlónak minősül

Szerződés: Eladó és Vásárló/Vállalkozás között a webshop és e-mail felhasználásával történő adásvételi szerződés megkötése

Távollévők között kötött szerződés: a szerződés tárgyát képező termék megvásárlására vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés, amely a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül, távollévők közti kommunikációs eszköz alkalmazásával, távértékesítési rendszer keretein belül kerül megkötésre

Távollévők közti kommunikációs eszköz: a felek távollétében szerződési nyilatkozat megtételére alkalmas eszköz, pl. internetes hozzáférést biztosító eszköz, nyomtatvány, katalógus, telefon

Termék: webshopunk árukészletében lévő, eladásra szánt, birtokba vehető, Szerződés tárgyát képező, forgalomképes ingóság

Vállalkozás: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró személy

Webshop: webshopunk, melyen a szerződéskötés megvalósul

Vonatkozó jogszabályok:

 • 1997. évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről
 • 1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről, továbbá ezen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet, azaz az általános adatvédelmi rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302. rendelete (2018.02.28.) a belső piacon belül a Fogyasztó állampolgársága, lakó/letelepedési helye alapján való indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394. rendelete, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
 • 2022. évi XIII. törvény

ÁSZF hatálya és elfogadása:

A vonatkozó jogszabályok mellett a megkötésre kerülő szerződés tartalmát Általános szerződési feltételeink is szabályozzák. Ennek keretein belül összefoglaljuk az Önt és minket megillető jogokat, kötelezettségeket, a szerződéskötés feltételeit, a fizetési feltételeket, a felelősséggel kapcsolatos szabályokat, továbbá az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Ön rendelése leadásával elfogadja Cégünk Általános szerződési feltételeit, mely a megkötésre kerülő szerződéshez tartozik.

Szerződés nyelve és formája:

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés a megrendelés leadásával jön létre, Általános szerződési feltételeink elfogadásával.

Árak:

Az árak forintban értendők. Cégünk alanyi adómentes, ennek megfelelően az áraknak ÁFA tartalma nincs. Fenntartjuk az árváltoztatás jogát.

2022.09.01-től csak Magánszemélyt szolgálunk ki. Ennek oka a 2022. évi XIII. törvény előírása, ami miatt nem származhat bevétel kifizetőtől.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek:

A Vásárló a terméket, illetőleg Cégünk tevékenységét illető kifogásait a következő elérhetőségeinken juttathatja el hozzánk:

 • E-mail cím: torjak.eva@gmail.com
 • Telefonszám: +36 30/6767-139

 

A Vásárló elsősorban írásban, egyes esetekben azonban szóban is közölheti Cégünkkel panaszát. A panasz vonatkozhat a Cégünk részéről eljáró személy viselkedésére, munkájára, esetleg mulasztására, mely a termék forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban áll.

A szóbeli panaszt Cégünk haladéktalanul kivizsgálja és lehetőség szerint megoldja. Amennyiben a Vásárló nem ért egyet a panasz kezelésével vagy a panasz haladéktalan kivizsgálása nem lehetséges, Cégünk a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek másolati példányát eljuttatja a Vásárló részére (személyes jelenlét esetén helyben átadja). E-mailen érkezett panasz esetében 30 napon belül a válasszal együtt megküldi a Vásárló részére. Az írásbeli panaszt Cégünk a beérkezéstől számított 30 napon belül írásban megválaszolja. A panasz elutasítása esetén Cégünk álláspontját köteles megindokolni.

Tartalmaznia kell a panaszról felvett jegyzőkönyvnek:

 • Panasz eljuttatásának helyét, módját, idejét
 • Vásárló nevét, lakcímét, elérhetőségét
 • Vásárlói panasz részletes leírását, továbbá a dokumentumok, iratok, bizonyítékok jegyzékét
 • Cégünk nyilatkozatát a Vásárlói panaszt érintő álláspontjáról, ha annak haladéktalan kivizsgálása megoldható
 • Jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét
 • Jegyzőkönyvet felvevő személy- és a Vásárló aláírását - ez utóbbit abban az esetben, amennyiben személyes jelenléttel történik a szóbeli panasz közlése
 • A panasz egyedi azonosítószámát – telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén

Cégünk a panaszról felvett jegyzőkönyvet és válaszunk másolati példányát 5 évig megőrzi, ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.

Cégünk a Vásárlót írásban tájékoztatja, amennyiben a panaszt elutasítja, hogy panaszával mely hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Tartalmazza a tájékoztatás az illetékes hatóság és a Vásárló lakóhelye/tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, levelezési címét, elérhetőségeit (weboldal, e-mail, telefonszám), valamint Cégünk a Vásárlói jogvita rendezése céljából történő Békéltető Testületi eljárás igénybevételével kapcsolatos álláspontját.


Abban az esetben, ha Cégünk és a Vásárló közti jogvita tárgyalások útján sem rendeződik, további jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a Vásárló:


Fogyasztóvédelmi Hatósági eljárás:

A Vásárlói jogok megsértése esetén a Vásárló jogosult panaszt tenni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. A hatóság dönt a Fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról a panasz elbírálását követően. Az elsőfokú hatósági feladatokat a járási hivatalok látják el. Elérhetőségük: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás:

A Vásárló polgári eljárás keretein belül jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Békéltető Testületi eljárás:

Jogosult a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni, ha Vásárló panaszát elutasítjuk. Az eljárás megindításának feltétele, hogy a Vásárló Cégünkkel közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.


A Békéltető Testületi eljárásban Cégünket együttműködési kötelezettség terheli. Ez alapján Cégünk köteles a Békéltető Testület felhívására
válasziratot megküldeni, valamint a Békéltető Testület előtti meghallgatáson megjelenni és egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

Ha Cégünk székhelye/telephelye a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyén kívül található, Cégünk együttműködési kötelezettsége a Vásárlói igény megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Amennyiben fenti együttműködési kötelezettségünknek nem teszünk eleget, a Fogyasztóvédelmi Hatóság hatáskörébe kerül az ügy, mely szerint a cégek jogsértő magatartásakor kötelező bírságkiszabás van érvényben, ettől eltekinteni nem lehet.

A bírság összege kis- és középvállalkozás számára 15.000 - 500.000 Ft-ig, 100 millió Ft feletti éves nettó árbevétellel rendelkező nagyvállalat számára pedig 15.000 Ft-tól a vállalat éves nettó árbevételének 5%-áig, legfeljebb 500 millió Ft-ig terjedhet.


A Vásárló kérelmezheti a Békéltető Testületi eljárás megindítását. A kérelmet írásban (levél, fax, távirat útján, illetve a Békéltető Testület weboldalán, elektronikus formában), a Békéltető Testület elnökéhez szükséges eljuttatni.


Tartalmaznia kell a kérelemnek:

 • Vásárló nevét, lakóhelyét/tartózkodási helyét, elérhetőségét
 • Vásárlói jogvitával érintett cég nevét, székhelyét/telephelyét
 • Vásárló álláspontját és az azzal kapcsolatos bizonyítékokat, tényeket
 • Vásárló nyilatkozatát, hogy megkísérelte a vitás ügy rendezését közvetlenül az érintett vállalkozással
 • Vásárló nyilatkozatát, hogy más Békéltető Testületi eljárást nem kezdeményezett az ügyben, nem indított közvetítői eljárást, keresetlevelet nem adott be, fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet nem terjesztett elő
 • Testület döntésére irányuló indítványt
 • Vásárló aláírását
 • Amennyiben a Vásárló az illetékes Békéltető Testület helyett más testületi illetékességet kérelmezett, annak megjelölését

Mindenképpen csatolni szükséges a kérelemhez azon okiratot vagy másolatát, mely tartalmára bizonyítékként hivatkozik a Vásárló (a cég panaszt elutasító írásbeli nyilatkozatát, ha ez nem áll rendelkezésre, akkor a Vásárló által birtokolt írásos bizonyítékokat az egyeztetés megkísérléséről).

Amennyiben meghatalmazott jár el a panasz ügyében, a kérelemhez mellékelni szükséges a Vásárló által kiadott meghatalmazást.

További információ a Békéltető Testületekről: http://www.bekeltetes.hu

További információ a területileg illetékes Békéltető Testületekről: 
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: 06-72 507-154

Fax: 06-72 507-152

E-mail cím: abeck@pbkik.humbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76 501-500, 06-76 501-525, 06-76 501-523

Fax: 06-76 501-538

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.humariann.matyus@bkmkik.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66 324-976

Fax: 06-66 324-976

E-mail cím: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46 501-091, 06-46 501-870

Fax: 06-46 501-099

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1 488-2131

Fax: 06-1 488-2186

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62 554-250/118

Fax: 06-62 426-149

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22 510-310

Fax: 06-22 510-312

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96 520-217

Fax: 06-96 520-218

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52 500-710

Fax: 06-52 500-720

E-mail cím: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36 429-612

Fax: 06-36 323-615

E-mail cím: hkik@hkik.hu


Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

Telefonszám: 06-56 510-621, 06-20 373-2570

Fax: 06-56 510-628

E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34 513-027

Fax: 06-34 316-259

E-mail cím: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefonszám: 06-32 520-860

Fax: 06-32 520-862

E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81.

Telefonszám: 06-1 269-0703

Fax: 06-1 474-7921

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Telefonszám: 06-82 501-026

Fax: 06-82 501-046

E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42 311-544

Fax: 06-42 311-750

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefonszám: 06-74 411-661

Fax: 06-74 411-456

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94 312-356

Fax: 06-94 316-936

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefonszám: 06-88 429-008

Fax: 06-88 412-150

E-mail cím: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92 550-513

Fax: 06-92 550-525

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

Online vitarendezési platform:

Az Európai Bizottság által létrehozott weboldalon, Vásárlói regisztrációt követően, az oldalon található kérelem kitöltésével a Vásárló rendezheti az online vásárlással kapcsolatos jogvitáit bírósági eljárás indítása nélkül. Ez is egy módja a távolsági korlátok nélküli Vásárlói jogérvényesítésnek.

Ön panaszt tehet az online vásárolt termékkel/szolgáltatással kapcsolatban.


Önnek és az Ön által bepanaszolt cégnek lehetősége van ezen az online vitarendezési platformon együtt kiválasztani, hogy mely vitarendezési testületet bízzák meg a panasz kezelésével.

Az online vitarendezési platform a következő weboldalon érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Szerzői jogok:

Weboldalunk szerzői műnek minősül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében, szerzői jogi védelem alatt áll minden egyes része. Tilos a weboldalunkon található képek, szövegek, szoftveres, illetve grafikai programok engedély nélküli használata, továbbá a weboldalunkat módosító, kártékony alkalmazások használata, ugyanezen törvény 16. § (1) bekezdése szerint. Felhívjuk figyelmét, hogy weboldalunkról, valamint adatbázisunkból történő anyagok, képek, videók, szövegek átvételére kizárólag a jogtulajdonos Balláné Torják Éva írásos hozzájárulása esetén van lehetőség, forrásmegjelölés feltüntetése mellett. Ellenkező esetben a hatályos jogszabályok – az 1999. évi LXXVI. törvény, valamint a 2012. évi C.törvény 385.§ - alapján jogi eljárás megindítását kezdeményezzük, továbbá a jogosulatlan felhasználás napidíja is felszámolásra kerül. Ennek díja 100.000 Ft /nap.

Műszaki védelmi intézkedések és digitális adattartalom működése:

A szerverek, melyek a weboldalunkon megjelenő adatokat biztosítják, 99,9%/év feletti elérhetőséggel rendelkeznek. A teljes adattartalmat folyamatosan mentjük, rendszeres időközönként, ha gond adódna, úgy az eredeti adatok visszaállíthatók. Az adatok, melyek weboldalunkon megjelennek, MySQL, illetve MSSQL adatbázisban kerülnek tárolásra. Ezen adatokat érzékeny mivoltukból adódóan megfelelő erősségű titkosítással tároljuk, kódolásukhoz pedig hardveres támogatást használunk, mely processzorba van építve.

Termékek tulajdonságai:

Weboldalunkon az értékesítésre szánt termékek tulajdonságairól az adott termék oldalán található leírás szolgáltat információt.

Adatbeviteli hibák javítása és felelősség az adatok valóságáért:

A megrendelés folyamata során, a rendelés megerősítése előtt adott a lehetőség az Ön által megadott adatok módosítására, javítására. Az Ön által megadott adatok pontosságáért Ön felelős. Ezen adatok alapján állítjuk ki a számlát, a szállítási címként megjelölt címre kézbesítjük a terméke(ke)t. Rendelése leadásával Ön tudomásul veszi, hogy Cégünk jogosult az Ön által hibásan megadott adatokból eredő károk, költségek Ön részére történő áthárítására. Cégünk a hibás adatbevitel miatt való teljesítésért kizárja felelősségét. Az elírt e-mail cím vagy postafiókja telítettsége következtében a visszaigazolás kézbesíthetetlennek minősül, ezáltal a szerződés megvalósulását (meg)akadályozhatja.

Eljárás Hibás ár esetén:

Cégünk kizárja felelősségét a minden gondossága ellenére, továbbá az informatikai rendszer meghibásodásából eredő, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • 0 Ft
 • Kedvezményt helytelenül feltüntető ár (pl.: Termék eredeti ára: 3.000 Ft, kedvezmény: 20%, kedvezményes ár: 500 Ft, hiszen ebben az esetben a helyes árnak 2.400 Ft-nak kellene lennie helyesen)

Amennyiben hibás ár került feltüntetésre, Cégünk tájékoztatja Önt az esetről és felkínálja a termék helyes áron való megvételének lehetőségét, így az Ön döntése értelmében vagy megrendeli a helyes áron a terméket vagy következmények nélkül elállhat a vásárlástól.

Webshopunk használata:

Webshopunk a Vásárló részére biztosítja a termékek bemutatását (termékek képpel, leírással, árral a weboldalon) és az online megrendelés opcióját. Weboldalunkon Ön menürendszerben böngészhet. A termékeket kategóriánként rendszerezve találja. Egy-egy kategória nevére kattintva megjelennek az abban szereplő termékek. A listaoldalról a termék részletes leírását a termék nevére kattintva találja.


Ha szeretne megvásárolni egy terméket, azt (amennyiben több darabot szeretne, a darabszám beállításával, ezt követően) a kosár gombra történő kattintással teheti meg. A kosárban lévő termékeket a Kosár megtekintése segítségével nézheti meg és ellenőrizheti. Itt lehetősége van módosítani a mennyiségeken vagy törölni termékeket. A Kosár kiürítésére kattintva a kosár teljes tartalma törlődik.


Ha kiválasztotta, mely termékeket szeretné megvásárolni, a Tovább a pénztárhoz gombra történő kattintással, az oldalra belépve, amennyiben nincsen még regisztrációja, abban az esetben a regisztráció létrehozásával is lehetősége van rendelése leadására. Regisztrációkor a következő adatok megadása szükséges: név, cím, számlázási cím, s e-mail cím, telefonszám. A regisztráció sikerességéről e-mailben küldünk megerősítést.


A belépési adatok biztonsága a Vásárló felelőssége, ő felelős adatai frissítéséért, köteles Cégünknek tudomására hozni, ha adataival harmadik fél visszaélt. Ha elfelejtette a jelszót, kattintson az „Elfelejtett jelszó” lehetőségre, ezt követően küldünk egy hivatkozást a Felhasználó regisztrált e-mail címére, melyre kattintva új jelszó hozható létre.

Közvetlenül a rendelés jóváhagyása előtt a Vásárló megadja a számlázási adatait: név, cím, email cím, telefonszám. Céges számlázás esetén név, cím, telefonszám megadása mellett az adószám megadása is szükséges. Majd ezt követően a megrendelni kívánt termék mennyiségének helyességét és a megadott adatok helyességét visszaellenőrzi. Ha javítani szeretné valamelyik adatot a saját mezőjében megteheti azt. Amennyiben a termék darabszámát javítaná a mennyiség mezőbe való kattintással tudja megtenni.

Rendelés véglegesítése:

Ha mindent rendben talál, a ,,Tovább a fizetéshez ” gombra kattintva véglegesítheti rendelését, melyről e-mailben is visszaigazolást kap. Abban az esetben, ha a visszaigazoló e-mailben veszi észre, hogy hibás adatot adott meg, kérjük, haladéktalanul, 24 órán belül jelezze felénk.

A weboldalunkon található tájékoztatás nem minősül Cégünk részéről történő szerződéskötési ajánlatnak. Az ajánlattevő Ön.

Ön a „ Tovább a fizetéshez” gombra kattintva tudomásul veszi, hogy ajánlata megtettnek minősül és nyilatkozata fizetési kötelezettséggel jár. Ha ajánlatát Általános szerződési feltételeink szerinti 48 órán belül nem igazoljuk vissza, Ön mentesül ajánlati kötöttsége alól.

Megrendeléssel kapcsolatos információk:

A megrendelések elektronikusan megkötött szerződésnek minősülnek, mely fizetési kötelezettséggel járnak és amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2021. évi CVIII.törvény 5. és 6.§ - ában foglaltak irányadóak. Folyamat megrendelése esetén ha a rendelésétől számítva 24 órán belül nem kap automatikus visszaigazolást e-mailben, kérjük nézze meg a spam mappát, majd jelezze felénk a torjak.eva@gmail.com e-mail címen hiszen előfordulhat technikai probléma, elképzelhető, hogy emiatt nem érkezett meg rendszerünkbe rendelése.

Fizetési módok:

Banki átutalás:

A fizetés banki átutalássa történik online folyamat vásárlása esetén. Ebben az esetben a  megrendelés feldolgozását követően az Ön által megadott email címre elküldésre kerülnek az átutaláshoz szükséges adatok. A fizetési határidő 5 munkanap. Miután utalása beérkezett, felvesszük Önnel a kapcsolatot az időpont egyeztetés céljából. A Billingo.hu oldalán keresztül küldjük a számlát. A 2007. évi CXXVII törvény 175. § (2) bekezdés b. pontjában foglaltak figyelembevételével tudomásul veszi, hogy az általunk kibocsájtott számlát e-mail útján kapja meg.

Bankkártyás fizetés:

A www.torjakevi.hu oldalon lehetőség van bizonyos terméket/termékeket Bankkártyával megvásárolni. A Bankkártyás fizetés a PayLike biztonságos felületén keresztül valósul meg. Lépései: A fentebb említett weboldalon a termék kosárba helyezését követően a ,, Tovább a pénztárhoz ’’ gombra kattintás után átkerül a PayLike biztonságos fizetési felületére. A vásárláshoz a tranzakció során szükséges megadni a kártya számát, lejárati dátumát, biztonsági kódját. A Billingo.hu oldalán keresztül küldjük a számlát. A 2007. évi CXXVII törvény 175. § (2) bekezdés b.pontjában foglaltak figyelembevételével tudomásul veszi, hogy az általunk kibocsájtott számlát e-mail útján kapja meg.

Fontos! A PayLike fizetőoldal adattartalma titkosított és védett! Tartalmáról az Eladó fél sem szerez tudomást!

Átvételi módok:

Bankkártyás tranzakció megtörténtét követően a megadott email címre kiküldésre kerül a megvásárolt termék PDF nyomtatható formátumban.

Teljesítési határidő:

A teljesítési határidő termék vásárlás esetén a sikeres Bankkártyás tranzakciót követően azonnal megvalósul, a megadott email címre. Folyamatvásárlás esetén a banki átutalás beérkezését követően (ami maximum 5 munkanap) a Vásárlóval előre egyeztetett időpontban teljesül. Az ezen határidőtől való eltérést jelezzük minden esetben e-mailben.

Konzultáció lemondása: Az előre egyeztetett konzultációs időpontot lehetőség van egyszer módosítani. Ennek feltétele, hogy legalább 72 órával a megbeszélt időpont előtt írásban jelezze a torjak.eva@gmail.com email címre. Amennyiben nem 72 órán/3 napon belül, mondja le az időpontot, a konzultációs díjat ki kell egyenlíteni, valamint az az alkalom elveszik.

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján:

Tájékoztatás a Fogyasztót megillető elállási jogról:

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja alapján kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása, üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, ennek értelmében jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállás jogával!

Amennyiben Folyamat vásárlással kapcsolatos szerződés megkötésére a Vásárló tett ajánlatot, megilleti őt a szerződés megkötése előtt az ajánlat visszavonásának joga, mely megszünteti a szerződés megkötésére irányuló ajánlati kötöttséget.

Elállási jog a következő esetekben nem gyakorolható:

Felhívjuk figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 • Nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom esetén, ha Cégünk a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést és a Vásárló a beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott, hogy tudomásul veszi, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.
 • Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szolgáltatás egészének teljesítése után, ha Cégünk a teljesítést a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg és a Vásárló tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítése után felmondási jogát elveszíti.

Elállási nyilatkozat, Vásárló elállási és felmondási joga:

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát a Vásárló az erre vonatkozó nyilatkozata útján gyakorolhatja Folyamat vásárlása esetén.

Vásárlói elállási nyilatkozat érvényessége:

Határidőben érvényesítettnek tekintjük az elállási jogot, amennyiben a Vásárló nyilatkozatát határidőn (5 napon) belül elküldi részünkre Folyamat vásárlása esetén.

A Vásárlót terheli a bizonyítás, miszerint elállási jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Cégünk a Vásárló elállási nyilatkozatának beérkezése után elektronikusan visszaigazolja a Vásárló számára az elállási jog gyakorlásának tényét, illetve tudomásul vételét.

Cégünk kötelezettsége a Vásárlástól való elállás kapcsán: A www.torjakevi.hu oldalon lehetőség van bizonyos terméket azonnal, Bankkártyás fizetéssel megvásárolni. Ezen termék a kötelező elállás alóli kivételek közé tartozik a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a vásárló és a vállalkozó közötti szerződések részletes szabályairól ( 29.§.m ) pontja szerint. Mely rendelet kimondja, hogy a vásárló nem gyakorolhatja a 20§ szerinti jogát a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20.§. szerinti jogát.